1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »OSVOJI POL LETA BREZPLAČNE ELEKTRIKE« je ŠPORTNO DRUŠTVO ALPSKA ŠOLA, Tepanje 60, 3210 Slovenske Konjice. matična številka 4082001000, ID številka za DDV SI40299562, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju (v nadaljevanju: organizator).

2. POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 8.10.2019 do 25.11.2020, od 00:00 do 24:00.

3. UDELEŽENCI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi ECE d.o.o., ali zaposleni športnega društvo Alpska šola in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do organizatorja sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje na sledeči način:

Naročiti in plačati sezonsko karto.

5. POTEK ŽREBANJA

Med vsemi sodelujočimi bo organizator 25.11.2019 žrebal in objavil na spletni strani društva Alpska Šola

6. NAGRADA

Organizator bo v nagradni igri podaril bon za pol leta brezplačne električne energije.

Nagrada se nanaša na strošek energenta, unovčljiva je za gospodinjski odjem in ne vključuje stroška za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev ter DDV. Nagrada je navzgor zamejena do 350 kWh mesečno, za obdobje petih mesecev. Nagrada ni izplačljiva v gotovini ali zamenljiva za drugo vrsto trgovskega blaga. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni prenosljiva. Nagrada je unovčljiva v kolikor je dobitnik kupec električne energije pri ECE d.o.o. ali to postane do 1.1.2020. Nagrada je unovčljiva do 31.12.2020.

7. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo o prejemu in prevzemu nagrade obveščen po navadni ali elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja.

Če nagrajenec ne posreduje v roku 8 delovnih dni svojih popolnih podatkov in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre, oziroma zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.

8. DAVKI OD NAGRAD

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom glavne nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.

Udeleženca, ki bo nagrajen, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bo, ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejen v višji dohodninski razred.

9. ODGOVORNOST

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

10. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajenca uporabljal za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanje nagrade v nagradni igri in obveščanje o rezultatu žrebanja ter za namene plačila akontacije dohodnine.

Obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

11. KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo s 8. oktobrom 2019. Pravila so na vpogled na sedežu organizatorja in na spletnem mestu https://alpskasola.com/ece-nagradna-igra od 8. oktobra do 25. novembra 2019.

Tepanje, 8. oktober 2019.

Športno društvo Alpska šola.